OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

1) Poskytovatel

Ing. Lenka Žůrková, Růžová 324/23, Ladná 691 46, IČ: 88074081 

2) Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká v okamžiku, kdy zákazník odevzdá/zašle přihlášku na soustředění nebo na příměstský tábor.

Přihlášku lze odevzdat na jakémkoliv tréninku či zaslat na email: ncod@seznam.cz 

Rezervace je platná po zaplacení zálohy na poskytované služby.

Odevzdáním/odesláním přihlášky zákazník stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

3) Cena a způsob platby

Při vzniku smluvního vztahu vzniká poskytovateli právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

Zákazník je povinen uhradit zálohu a doplatek ceny za služby ve vystavených termínech.

Zimní soustředění: záloha 1.000,- ihned s přihláškou / doplatek (bude určeno v nejbližších dnech)
Letní soustředění: záloha 1.600,- do konce března / doplatek ???,- do konce května
Příměstské tábory: záloha 1.000,- do konce května / doplatek ???,- do konce června

Pokud je přijetí přihlášky v kratší době, než je 5 dnů před uskutečním služby, zákazník je povinen uhradit cenu objednávky obratem, nejpozději do 3 dnů, a to tak, aby byla plná cena zákazníkem uhrazena před samotným konáním služby (připsána na účet).

V případě objednávky ve velmi krátké době před konáním služby (např. jeden nebo dva dny, kdy je jasné, že se částka nestihne na účet připsat, zašle zákazník kopii dokladu o zaplacení na email: ncod@seznam.cz).

V případě neuhrazení ceny služby k danému datu splatnosti je objednávka považována za zrušenou ze strany zákazníka. Tím není dotčeno právo na úhradu ceny dle storno podmínek.

4) Forma placení:

Platbu je možné provést těmito způsoby: hotově na jakémkoliv tréninku nebo bankovním převodem na číslo účtu 2289761319/0800.

V každém případě je bezpodmínečně nutné pro identifikaci platby uvést do zprávy pro příjemce jméno přihlašovaného a o jakou akci se jedná (zimní či letní soustředění nebo příměstský tábor)

5) Zákazník má právo

a) na poskytnutí služeb poskytovatele

b) na včasné informace

c) zrušit službu, kdykoliv před jeho zahájením (viz. storno podmínky bod 6),

d) na vrácení celé ceny služby v případě zrušení služby ze strany poskytovatele bez ohledu na storno podmínky,

6) Storno podmínky

Službu může zákazník kdykoliv zrušit za těchto storno podmínek:

a) od 31 dnů před nástupem na tábor nebo soustředění zaplatí zákazník určenou zálohu v bodě 3).

b) 30 – 16 dnů před dnem nástupu zaplatí zákazník storno poplatek 80% z celkové ceny.

c) 15 dnů před dnem nástupu zaplatí zákazník storno poplatek 90% z celkové ceny.

d) 14 dnů a kratší dobu před dnem nástupu zaplatí zákazník storno poplatek 100% z celkové ceny.

Pro stanovení storno poplatku je rozhodné datum, kdy poskytovatel je informován emailem na ncod@seznam.cz o zrušení objednávky ze strany zákazníka.

7) Nečerpání služby

Po uhrazení ceny, pokud zákazník přihlášku u poskytovatele nezruší, ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a nevzniká tedy nárok na vrácení zaplacené částky.

Pokud zákazník přihlášku u poskytovatele nezruší, cenu za služby neuhradí a zároveň objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a poskytovateli vzniká nárok na  zaplacené celé částky dle storno podmínek bod 6d.

8) Odmítnutí zákazníka

Poskytovatel má právo odmítnout objednávku zákazníka, který v minulosti opakovaně učinil objednávku a neuhradil ji v době splatnosti, porušil obchodní podmínky poskytovatele.

Poskytovatel má právo odmítnou převzetí dítěte z důvodu špatného zdravotního stavu nebo psychomotorického vývoje dítěte.

Poskytovatel má právo při nekázni vyloučit dítě/děti ze soustředění nebo příměstského tábora.
Vyloučení bude předcházet telefonické kontaktování rodičů nebo odpovědných zástupců.
V případě hrubé nekázně bude dítě vyloučeno ihned a odpovědný zástupce bude telefonicky informován, aby si neprodleně dítě ze soustředění nebo příměstského tábora odvezl.

9) Zrušení služby ze strany poskytovatele

Poskytovatel si vyhrazuje právo objednanou službu zrušit v případě krajních okolností. O zrušení služby je poskytovatel povinen neprodleně informovat zákazníka nejpozději 3 dny před termínem služby. Dále je povinen vrátit zaplacenou částku zákazníkovi.

10) Změna programu je poskytovatelem vyhrazena.

Poskytovatel je povinen o tom uvědomit včas zákazníka, nejméně 1 den před plánovaným poskytnutím služeb. Učinit tak může telefonicky.

V případě nepředvídatelných okolností je poskytovatel oprávněn upravit dle nutné potřeby službu (živelné pohromy, stávky, apod.). V případě, že není možné službu uskutečnit z důvodu např. sněhové kalamity, služba bude zrušena. V takovém případě si zákazník zvolí z daného náhradního termínu nebo je mu vrácena částka, kterou zaplatil.

11) Odpovědnost za škody

Poskytovatel má uzavřenou Pojistnou smlouvu pro případ újmy na zdraví dítěte či škodě na majetku. Doporučujeme však mít dítě pojištěno pro možný úraz zvlášť osobně.

12) Ochrana osobních dat

Všechny uvedené údaje budou použity jen pro profesní potřeby poskytovatele  v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. a v souladu s GDPR.

13) Předání/vyzvednutí osob, přeprava a doprava

Při odjezdu autobusy čekají 15 minut.

Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřepravit osoby pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek nebo jinak nezpůsobilých přepravy.

V případě zpoždění o více než 15 min. odpovědné osoby při odpoledním předávání dítěte/dětí z příměstského tábora bude účtován poplatek 250 Kč za každou započatou hodinu.

14) Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem se řídí právem České republiky.

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 13.1.2020 do odvolání.